Saturday, 25 April 2009


Gaidhlig

Tha athchuinge air nochdadh air-loidhne a tha a toirt cothrom do dhaoine cantainn gu bheil iad airson gun leig Gordon Brown dheth a dhreuchd mar priomh-mhinistear.

Tha an gloic seo, nach do bhuannaich taghadh sam bith, air sgrios iongantach a dheanamh air an rioghachd againn thairis air na bliadhnachan a cheith e mar seannsailear agus mar priomhaire bho 2007. Bith leanamh sam bith a tha air a bhreith am bliadhna sa coir is 30 bliadhn' a dh'aois mus teid na fiachan airgead uamhasach a tha Brown, agus am partaidh Laborach ghrot aige, air fagail againn a phaigheadh dheth. Mu tha thu airson d'ainm a chuir sios gus an seall sinn nach eil sinn ag iarraidh mionaid eile dhan an t-amadan seo ann an cumhachd - gu beag air 14 mios eile! - click air an link a leanas:

Athchuinge 10 Downing Street - Brown leig as do dhreuchd

English

An online petition has emerged urging Gordon Brown to resign as Prime Minister. This fool, who lacks any kind of democratic mandate outwith the ancient Kingdom of Fife, has wreaked destruction upon the country during his wasteful years as Chancellor and, since 2007, as PM. A child born this year will be approaching 30 by the time we've (hopefully) managed to pay off the horrendous debts inflicted upon us by Brown and the utterly repulsive Labour Party. If you wish to add your name to those of others who don't want this preposterous character to remain in power for another minute - let alone another 14 months! - click on the following link:

10 Downing Street Petition Brown Resign

No comments: